BỘ Y TẾ BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 7 LOẠI HÌNH GMP SẼ ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM

Ngày 22/11/2018, Bộ y tế đã ban hành thông tư 35/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện cho các loại hình GMP […]

06/01/2019